POŽARNA VARNOST

Požarna varnost je temelj vsakega prostora. S požarno varnostjo, ki vključuje izdelavo požarnih redov, načrtov in izobraževanj, zagotavljamo vašo skladnost z zakonodajo, pripravljenost osebja in zmanjšanje tveganja.

Skupaj gradimo varnejše okolje in zmanjšujemo tveganje požara.

01. Ocena požarne ogoroženosti

Kaj je ocena požarne ogroženosti?

Ocene požarne ogroženosti, izdelana v skladu s pravilnikom, predstavljajo podlago za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom ter drugih dejavnosti varstva pred požarom, kot jih določa zakon, ki ureja varstvo pred požarom, in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

Zakaj je ocena požarne ogroženosti pomembna?

Ocena je ključna za razumevanje in obvladovanje tveganj požara. Omogoča nam osnovo in merila pri načrtovanju ukrepov požarne varnosti in določa periodike usposabljanj.

Kdo potrebuje oceno požarne ogroženosti?

Ocene požarne ogroženosti se izdelajo za stavbe, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščene na področje 1 stavbe in za katere je treba v skladu s predpisi o požarnem redu izdelati požarni red, to pa so: stanovanjskih objektov, poslovni oziroma industrijski objekti, v katerih izvajajo dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti. Ocena požarne ogroženosti se izdela za posamezno stavbo.

Kako naše podjetje izdela oceno požarne ogroženosti?

Naše izkušene ekipe vas obiščejo, kjer izvedejo temeljit pregled objekta. Analizirajo potencialne vire nevarnosti, preučujejo obstoječe varnostne ukrepe in pripravijo podlago za izvedbo izračuna. Na osnovi te podlage vam nato izvedemo izračun po predpisani metodologiji.

Kakšne so stopnje požarne ogroženosti?

Razdeljene so v 6 stopenj in si sledijo:

 •       Stopnja 1 – zelo majhna požarna ogroženost
 •       Stopnja 2 – majhna požarna ogroženost
 •       Stopnja 3 – srednja požarna ogroženost
 •       Stopnja 4 – srednja do povečana požarna ogroženost
 •       Stopnja 5 – velika požarna ogroženost
 •       Stopnja 6 – zelo velika požarna ogroženost

02. Požarni red

Kaj je požarni red?

Požarni red je dokument, ki določa ukrepe in postopke za zagotavljanje požarne varnosti v objektu. Vsebuje smernice za preprečevanje požarov, postopke v primeru požara in odgovornosti zaposlenih.

Zakaj je požarni red pomemben?

Vzpostavitev jasnih smernic in postopkov zagotavlja, da so vsi v objektu pripravljeni in vedo, kako ravnati v primeru požara. To zmanjšuje tveganje za širjenje ognja in posledično škodo.

Kako naše podjetje pripravi požarni red?

Naša ekipa strokovnjakov se seznani z vašim objektom in delovnimi procesi, nato pa pripravi prilagojen požarni red, ki ustreza specifikam vašega poslovanja. Naše delo vključuje tudi usposabljanje vaših zaposlenih glede pravil in postopkov v dokumentu.

Foto: izobešen izvleček požarnega reda na objektu

03. Načrt evakuacije

Kaj je načrt evakuacije?

Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. V njem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara.

Zakaj je načrt evakuacije ključen?

V primeru požara je hitra in varna evakuacija bistvenega pomena. Načrt omogoča ljudem, da hitro najdejo najbližji izhod in se izognejo nevarnostim.

Kdo potrebuje načrt evakuacije?

Načrt evakuacije se mora izdelati za objekte v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost (3 po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi.

04. Požarni načrt

Kaj je požarni načrt?

Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.

Ali je potrebno požarni načrt posredovat gasilski enoti?

Da, lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta. Gasilska enota ga lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog.

05. Izobraževanja

Zakaj je izobraževanje ključnega pomena za požarno varnost?

Izobraževanje posameznikom nudi potrebna znanja in veščine za pravilno in hitro ukrepanje ob morebitnem požaru, s čimer se lahko preprečijo morebitne škode in izguba življenj.

Kako pogosto bi se morali udeležiti izobraževanj?

Delodajalci so dolžni za objekte, kjer obstaja velika ali zelo velika požarna ogroženost, zaposlene periodično usposabljati za varstvo pred požarom vsaki dve leti po opravljenem osnovnem usposabljanju. V objektih, kjer obstaja srednja ali srednja do povečana požarna ogroženost pa vsake tri leta. Na tri leta se izvaja tudi periodično usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb, ki lahko opravljajo požarno stražo ter periodično usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Kako je z usposabljanji iz varstva pred požarom v večstanovanjskih stavbah?

Stanovalci v večstanovanjskih stavbah se usposabljajo za varstvo pred požarom z neobveznimi oblikami usposabljanja. Vajo evakuacije iz večstanovanjskih stavb, za katere je treba izdelati načrt evakuacije, je treba organizirati najmanj enkrat letno v skladu s predpisi.

Kdo so odgovorne osebe za začetno gašenje in izvajanje evakuacije in kakšna je periodika izobraževanja?

Na podlagi Pravilnika o požarnem redu mora delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 delavcev v izmeni mora določiti še po eno odgovorno osebo. Takšna oseba opravi usposabljanje in pridobi potrdilo z veljavnostjo 3 leta.

06. Vaja evakuacije

Zakaj je vaja evakuacije pomembna, če že imamo načrt evakuacije?

Medtem ko načrt določa evakuacijske poti, sredstva za gašenje in je izobešen na steni objekta je vaja evakuacije pomembna za praktično uporabo znanja, kar pomaga pri prepoznavanju morebitnih težav in preverjanju pripravljenosti osebja.

Kdo je dolžen po zakonodaji izvajat evakuacijske vaje?

Lastniki ali uporabniki objektov, za katere je treba v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega pravilnika, izdelati načrt evakuacije, morajo najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja.

07. Pooblaščena oseba za varstvo pred požarom

V vlogi pooblaščene osebe za varstvo pred požarom vam odvzamemo breme skrbi za požarno varnost in vam omogočimo, da se posvetite temu, kar znate najbolje – vašemu poslu.

Po sklenitvi pogodbe z nami, prejmete ne samo strokovno svetovanje, ampak tudi celovito upravljanje vseh zadev, povezanih z varstvom pred požarom. Vsaka pogodba je skrbno prilagojena potrebam vašega podjetja, s čimer zagotavljamo najvišjo stopnjo varnosti in skladnosti z zakonodajo.

08. Sistem aktivne požarne zaščite

Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite so sistemi, ki so načrtovani in v objekte vgrajeni na podlagi tehničnih rešitev, s katerimi je doseženo izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom po predpisih in drugih normativnih dokumentih, ki urejajo graditev in sicer:

 • sistemi za odkrivanje in javljanje požara;
 • sistemi za odkrivanje in javljanje gorljivih plinov ali par v zraku;
 • sistemi za nadzor dima in toplote;
 • gasilni sistemi s tekočim, plinastim ali z drugim gasilom;
 • varnostna razsvetljava;
 • drugi sistemi aktivne požarne zaščite.

Za vse naštete sisteme poskrbimo za vzdrževanje/servis in pridobimo potrdila o brezhibnem delovanju, kot to določa Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19).

09. Študija požarne varnosti

Razmišljate o najboljšem načinu za zagotovitev požarne varnosti vašega objekta?

Z nami ste v dobrih rokah od prvega koraka naprej. Naša storitev se začne z izvedbo temeljite študije požarne varnosti, ki vam omogoča najboljše rešitve za vaše potrebe. A tu se naša vloga ne konča. Lahko vam poskrbimo, da se vse zahtevano v izdelani Študiji požarne varnosti implementira tudi v izvedbo. Vi se posvetite poslu, mi poskrbimo za vašo varnost.

Izdelava študije je obvezna za požarno zahtevne in požarno zelo zahtevne stavbe, določene s pravilnikom o požarni varnosti v stavbah. Izdelava študije je obvezna tudi za naslednje gradbeno inženirske objekte:

 • predore, namenjene za javni cestni in železniški promet dolžine 500 m in več ter mestne predore dolžine 350 m in več
 • črpališča naftnih derivatov oziroma zemeljskega plina,
 • plinske postaje prenosnih in distribucijskih plinovodnih omrežij,
 •  transformatorske postaje za pretvorbo visoke napetosti na nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, če je njihova tlorisna površina 20 m2 ali več in telefonske centrale,
 • elektrarne,
 • objekte kemične industrije,
 • letališča in objekte navigacijskih služb zračnega prometa,
 • pristanišča in marine.

Zakaj nas izbrati za izvedbo strokovnih nalog varstva pred požarom?

   KAKOVOST IZVEDBE

   INDIVIDUALNA OBRAVNAVA

   ZANESLIVOST

   IZKUŠNJE

Izberite nas za izvedbo strokovnih nalog varstva pred požarom, ker zagotavljamo kakovost, zanesljivost in hitro odzivnost. Naše izkušnje in strokovnost zagotavljata najvišjo stopnjo zaščite za vaš objekt.